Informator MKR Katowice

Rok 2004
Styczeń 2004

Wszystkiego najlepszego w Nowym Roku życzy MKR ZZDR PKP Katowice

W poprzednim INFORMATORZE zacytowałem pismo do dyrektora ZLK w Katowicach dotyczące sprawy tak zwanych „ lojalek” i pilnowania nastawni w Katowicach. W ostatnich dniach grudnia miałem okazję zapoznać się z odpowiedzią Pana dyrektora i pozwolę sobie tutaj w całości zacytować i tak czytamy:
„ Odpowiadając na pismo Nr MKR ZZDR PKP 196/JO/11/03 informuję iż zgodnie z Uchwałą Nr 203 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. z dnia 25 lipca 2003 r w sprawie bezpiecznego organizowania i przeprowadzenia ruchu kolejowego w sytuacjach nadzwyczajnych w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Jesteśmy zobowiązani jako Kierownictwo zakładu do zabezpieczenia sprawnego prowadzenia ruchu pociągów. Zapowiadany w mediach strajk na PKP jak również inne formy protestu, zobligowały nas do podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie naszego zakładu. Doświadczeni akcjami protestacyjnymi w rejonie nastawni „ KO” w bieżącym roku zostaliśmy zmuszeni do zabezpieczenia głównej nastawni na terenie IZ Katowice jaką jest nastawnia „ KO”, przed wejściem osób postronnych. Aby nie obciążać tym obowiązkiem pracowników eksploatacji, została dostarczona do SOK imienna lista mających pełnić dyżur dyżurnych ruchu i pracowników automatyki na posterunku „ KO”. Funkcjonariusze SOK są pracownikami Spółki PKP PLK S.A. i ich podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie porządku na terenie kolejowym. Zgodnie z poleceniem Centrali Spółki zostaliśmy zobligowani do doręczenia na wszystkie posterunki: - Apelu Rady Nadzorczej PKP, - Stanowiska Zarządu PKP wobec postulatów Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego - Apelu Zarządu PKP S.A. do pracowników spółek Grupy PKP S.A. - Komunikatu Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W kwestii jak to Państwo piszecie „ lojalek” informuję, iż było to tylko powiadomienie o nielegalności strajku (stosowny wzór otrzymaliśmy od PKP PLK S.A.) oraz skutków z tego wynikających. Z treści tego powiadomienia nie wynikają żadne uboczne skutki dla pracownika, w przypadku nie przyjęcia go do wiadomości. Na tym druku każdy pracownik mógł napisać stosowną uwagę, bądź odmówić jego podpisania. Zaznacza się, że również nie sporządzono żadnych imiennych list pracowników, którzy odmówili podpisania powiadomienia. Z ubolewaniem stwierdzam, iż koszty tego typu materiałów pokrywane są z funduszu Spółki, które i tak stanowią minimalną cząstkę strat, które mógłby spowodować strajk”.

Po przeczytaniu tego pisma zastanawia mnie kilka spraw :
1) Skąd ta nagła troska o bezpieczeństwo pracowników nastawni KO, czy zagrożenia w inne dni roku spowodowane wtargnięciem osób postronnych na nastawnie są mniejsze?
2) Jeżeli SOK jest częściom naszego zakładu to czy w tym czasie nie powinni ochraniać składów przed kradzieżami?
3) Po co wydano tyle pieniędzy na powiadomienia i druk Uchwały 302 jeżeli z ich nie podpisania przez pracownika nic nie nie wynika?
4) Zakład tak zadłużony jak PLK poświęca środki finansowe na bezpodstawną informację o nie legalności strajku, czy niema innych pilnych potrzeb?
Paradoksem jest też to iż funkcjonowanie Zakładu Linii Kolejowych przynosi miesięcznie ogromne straty finansowe (tak twierdzą nasi wysocy zwierzchnich), a jednocześnie wstrzymanie pracy tego zakłady spowoduje, jak pisze Pan Dyrektor, ogromne straty. Coś mi tu chyba umknęło, albo trzeba być profesorem ekonomi.

Powracamy do warunków ubezpieczenia OC dla pracowników zatrudnionych w spółkach PKP:
„ * Dodatkowo wyłącza się z odpowiedzialności szkody:
- powstałe w wyniku ujawnienia informacji poufnej,
- wyrządzone przez ubezpieczonego będącego w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo będącego pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,
* Ubezpieczeniem zostaną objęte koszty ochrony prawnej gwarantujące pokrycie niezbędnych kosztów sądowych obrony przed roszczeniami pracodawcy oraz pokrycie kosztów w sprawach karnych oraz innych kosztów przewidzianych w paragrafie 7, 6 o.w.u OC Nr UZ/204/99.
* Suma gwarancyjna za zawarte ubezpieczenie wynosi 10 000,00 PLN z następującym podziałem:
- 5 000,00 PLN na jedno zdarzenie dla jednego pracownika z odstąpieniem od zasady pomniejszania sumy ubezpieczenia,
- 5 000,00 PLN na jedno zdarzenie - koszt ochrony prawnej i inne koszty wynikając z warunków pracy.
* Składka wynosi 7,00 zł miesięcznie, która będzie potrącana przez listę płac.
* Wszystkie zasady związane ze zgłaszaniem szkód, określeniem wysokości szkody oraz wypłatą odszkodowania regulują o.w.u
* ZZDR PKP otrzymuje wyłączność na pośrednictwo w promocji i sprzedaży Ubezpieczenia Zawodowego Odpowiedzialności Cywilnej kierowanego do pracowników PKP zatrudnionych na terenie kraju na stanowiskach:
- dyżurnego ruchu,
- nastawniczego,
- zwrotniczego,
- dróżnika,
- i innych nie wymienionych podgrup zawodowych.”
Oto ogólny zarys warunków ubezpieczenia OC, szczegółowa oferta ubezpieczeniowa jest dla zainteresowanych do wglądu w siedzibie MKR ZZDR PKP w Katowicach. Pewnego wyjaśnienia wymagają jeszcze pewne odnośniki, które pojawiły się w tekście oferty i tak dla wyjaśnienia zainteresowanym skrót o.w.u należy rozumieć Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
W następnym Informtorze postaram się przytoczyć wymienione w tekście paragrafy dla jasnego obrazu całości oferty.
Zainteresowanych, i mających możliwości skorzystania z internetu, odsyłam do strony internetowej MKR ZZDR PKP której adres jest w nagłówku, znaleźć tam można pełny tekst oferty OC i odnośniki do fragmentów o.w.u wymienionych w tekście oferty.

W momencie kiedy powstawał ten tekst ważyły się w Senacie RP losy poprawki do budżetu Państwa związanej z poprawą finansów Zakładów Przewozów Regionalnych w całej Polsce dała by to możliwości finansowe uruchomienia kilku zawieszonych połączeń kolejowych i poprawy komunikacji dla społeczeństwa oraz zatrudnienie pracownikom innych spółek PKP. Niestety Senat RP nie jest skłonny do zatwierdzenia poprawek, łatwiej bowiem wydawać pieniądze na Administrację Państwową pilnującą interesów notabli.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luty 2004
W miesiącu styczniu bieżącego roku, pracodawca nie wypłacił zainteresowanym osobom, ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystane dni dodatkowo wolne od pracy, tzw. Wałęsówki.
Związek interweniował w tej sprawie do Pana Dyrektora ZLK.
W piśmie czytamy:
„ MKR ZZDR PKP Katowice prosi o pilne wyjaśnienie następujących kwestii:
1/ Na jakiej podstawie zostały wstrzymane wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nie wykorzystany dodatkowy urlop wypoczynkowy, którego to wypłata przewidziana jest w Kodeksie pracy (rozdział IV par. 23 ust. 6)? Przypominamy jednocześnie, że wszyscy pracownicy zainteresowani wypłatą ekwiwalentu, złożyli w swoich jednostkach służbowych stosowne, pisemne wnioski.
2/ Na jakich zasadach będzie udzielany zaległy urlop wypoczynkowy w świetle znowelizowanych przepisów Kodeksu Pracy?
3/ Na jakich zasadach będą udzielane w 2004 roku 4 dni tzw. Urlopu na żądanie w przypadku, jeśli pracownik w roku 2003 nie korzystał z tej formy urlopu? Jednocześnie wiemy, że nie wykorzystany w 2003 roku urlop na żądanie, nie zwiększa puli tego urlopu w roku 2004.
Podpisał: Przewodniczący Jerzy Oleszak.”

Przypominamy wszystkim, iż urlop na żądanie nie kumuluje się z roku na rok. Zawsze mamy w roku tylko 4 dni.

MKR ZZDR PKP w Katowicach wystosował pismo do pracodawcy, w sprawie zmniejszania obsad na niektórych posterunkach ruchu. Praktyka ta stała się wręcz nagminna. Tłumaczona jest brakiem personelu. A moim zdaniem - unikaniem wyznaczania dyżurów, powodujących nadgodziny. Takie regulowanie godzin jest niedopuszczalne.
Wyjątkowo częste stosowanie tej praktyki na nastawni KO1, gdzie niejednokrotnie obowiązki dyżurnego ruchu przejmuje nastawniczy, stała się przyczyną dwukrotnego wzywania pogotowia ratunkowego do zatrudnionych tam osób dyżurnych.
Nadmiar obowiązków i związany z tym stres, do tego uciążliwości związane z warunkami zimowymi, odbijają się niekorzystnie na stanie zdrowia pracujących tam osób.

MKR ZZDR PKP Katowice uzyskała odpowiedź na pismo dotyczące dodatku funkcyjnego, skierowane do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
W piśmie czytamy:
„ Odpowiadając na zapytanie z dnia 08.12.2003 r. w sprawie dodatku funkcyjnego dla dyżurnych ruchu i nastawniczych zatrudnionych na PKP PLK S.A. informuje, iż sprawa to była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Linii Kolejowych w Katowicach. W trakcie kontroli stwierdzono, iż zasady przyznawania pracownikom dodatków funkcyjnych reguluje Załącznik nr 1 (Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania), oraz Załącznik nr 3 (Dodatek funkcyjny) do Regulaminu wynagradzania dla pracowników zatrudnionych w Spółce PLK S.A. przyjętego uchwałą nr 193 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. z dnia 23.07.2003r. Załącznik nr 1 regulaminu, na stanowiskach pracy: starszy dyżurny ruchu, dyżurny ruchu, starszy nastawniczy i nastawniczy nie określa szczebla dodatku funkcyjnego, natomiast Załącznik nr 3 w pkt 6 stanowi, iż pracownikowi, któremu powierzono stałe kierowanie zespołem pracowników liczącym co najmniej 3 osoby (1+2) przysługuje dodatek wg szczebla 1, tj. 15% od najniższego wynagrodzenia, jeśli dla jego stanowisk Tabela stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania nie określa szczebla dodatku funkcyjnego.[...]. Obowiązujące przepisy PKP nie precyzują w sposób precyzyjny na czym polega kierowanie zespołem pracowników, jednak kierownicza funkcja dyżurnych ruchu bądź nastawniczych wynika z pkt 6 Instrukcji R7 dla personelu obsługi ruchowych posterunków technicznych o treści "
Jeżeli na wykonawczym posterunku nastawczym pełni służbę w jednej zmianie więcej niż jeden nastawniczy (zwrotniczy), to jeden z nich powinien być wyznaczony jako kierujący i odpowiedzialny za właściwy przebieg pracy na danym posterunku. Jeżeli przykładowo na wykonawczym posterunku nastawczym, w jednej zmianie pełni służbę dwóch nastawniczych, to jeden z nich powinien być wyznaczony na kierującego, jeżeli zaś na posterunku w jednej zmianie pełni służbę starszy nastawniczy i nastawniczy, to kierującym jest starszy nastawniczy. Na nastawni dysponującej kierującym jest dyżurny ruchu dysponujący, a przy wieloosobowej obsadzie nastawniczych, jeden z nich może koordynować ich pracę w zakresie ustalonym regulaminem technicznym. W opinii inspektora pracy na nastawniach o wieloosobowej osadzie, dyżurny ruchu dysponujący lub nastawniczy, mogą pełnić funkcję kierującego zespołem pracowników i jeżeli kierują zespołem pracowników liczącym co najmniej 3 osoby (1+2), to powinien przysługiwać im dodatek według szczebla 1-go, tj. 15% od najniższego wynagrodzenia. Należy jednak nadmienić, że Regulamin wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wynikający z uchwały nr 193 Zarządu Spółki PKP PLK S.A. ma charakter tymczasowy i obowiązuje do czasu zarejestrowania nowego Zakładowego układu zbiorowego pracy (ZUZP dla pracowników zatrudnionych w Spółce PKP PLK S.A. został zawarty w dniu 2 lipca 2003r. i oczekuje na rejestrację). Postanowienia tego układu w sprawie przyznawania dodatków funkcyjnych są identyczne, jak postanowienia Regulaminu wynagradzania. Z uwagi na występujące kontrowersje, problemy przyznania dodatków dyżurnym ruchu i nastawniczym na wieloosobowych posterunkach ruchu powinien być wyjaśniony z zakładowymi organizacjami związkowymi w trybie Kodeksu pracy w art. 241 §1 stanowi, iż ''Treść postanowień układu wyjaśniają wspólnie jego strony''. Po zakończeniu kontroli IZ Katowice Inspektor pracy wystąpił do pracodawcy z wnioskiem, o podjęcie działań, celem wypłacenia dodatku funkcyjnego tym dyżurnym ruchu i nastawniczym, którzy pracują w nastawniach z wieloosobową obsługą i spełniają warunki określone w pkt 6 Załącznika nr 3 do obowiązującego Regulaminu wynagradzania. Podpisano STARSZY INSPEKTOR PRACY.”
Wszystkich, którzy po przeczytaniu tego pisma wpadli w zachwyt i liczą już dodatek funkcyjny muszę niestety zmartwić. Przepisy i zarządzenia sobie, a zwierzchnicy sobie. Mam pewne podejrzenia (to oczywiście moje osobiste odczucia), że sprawa pewnie oprze się o Sąd Pracy.

Powracamy do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC, do których odwołują się postanowienia umowy o ubezpieczeniu OC pracowników PKP.
I tak, w punkcie 4 jest odwołanie do §6 ust. 1 w którym czytamy:
„ 1. PZU SA nie odpowiada za szkody:
1) [ wyłączony]
2) spowodowane komukolwiek wadliwym produktem, którego producentem, importerem, dystrybutorem lub sprzedawcą jest ubezpieczający/ubezpieczony; ochrona taka jest możliwa na podstawie odrębnych warunków - OWU OC za produkt,
3) wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych,
4) powstałe w następstwie działań wojennych, stanu wojennego, stanu wyjątkowego, rewolucji, konfiskat, aktów sabotażu lub terroryzmu, niepokojów społecznych, strajków oraz udziału ubezpieczającego /ubezpieczonego w zamieszkach i rozruchach,
5) wyrządzone w środowisku przez jego zanieczyszczenie oraz w drzewostanie lasów i parków.
6) powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej, promieni laserowych, maserowych, pola magnetycznego i elektromagnetycznego, oraz skażenia radioaktywnego,
7) powstałe wskutek powolnego działania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, lub innego czynnika podobnie działającego,
8) powstałe wskutek powolnego działania gazów, pary, dymu, sadzy, wilgoci, hałasu i zagrzybienia.”
To tylko 8 z 16 pod punktów tego paragrafu, dlatego powrócimy do niego w następnym informatorze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Marzec 2004

W dniu 11 luty 2004 odbyło się zebranie Członków Komisji Sekcyjnej ZZDR PKP przy ISE Czechowice-Dziedzice. W zebraniu uczestniczył Członek Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. a zarazem wiceprzewodniczący ZZDR kol. Piotr Gebel, oraz przewodniczący MKR ZZDR PKP w Katowicach kol. Jerzy Oleszak. Za ich udział na zebraniu gorąco dziękuję. Bardzo wysoka frekwencja na zebraniu świadczyła, jak bliskie są członkom związku sprawy związane z działalnością spółki, zakładu, sekcji, nie wspominając już o Związku.
Jeszcze raz wszystkim obecnym z całego serca serdecznie dziękuję.
Przewodniczący Komisji Sekcyjnej ZZDR PKP Czechowice-Dziedzice.

MKR ZZDR PKP Katowice zaprasza wszystkich delegatów na Rejonowe Zebranie Delegatów które odbędzie się w dniu 02-marca-2004 roku od godziny 10:00 w sali szkoleń Katowice Szopienice. Prosimy o zabranie „ mandatów” potrzebnych w czasie głosowania.

W dniu 20-II-2004 roku odbyło się w siedzibie MKR ZZDR w Katowicach pierwsze w nowym roku zebranie zarząd MKR. Na zebraniu poruszano aktualne sprawy związane z funkcjonowaniem związku, ustalono również terminy turnusów i koszty wypoczynku w bazach wypoczynkowych. MKR ZZDR PKP na bieżący rok, i tak:
Wspólne terminy turnusów w następujących miejscowościach:
- Świnoujście wag. 1 i 2,
- Świnoujście Przytór pokój 6 osobowy i 4 osobowy,
- Ocypel,
- Ustroń,
- Zwardoń,
14 dniowe od :
1) 29 V - 11 VI,
2) 12 VI - 25 VI,
3) 26 VI - 09 VII,
4) 10 VII - 23 VII,
5) 24 VII - 06 VIII,
6) 07 VIII - 20 VIII,
7) 21 VIII - 03 IX,
8) 04 IX - 17 IX 2004 roku,
W miejscowości Augustów 14 dniowe :
1) 23 V - 05 VI,
2) 06 VI - 19 VI,
3) 20 VI - 03 VII,
4) 04 VII - 17 VII,
5) 18 VII - 31 VII,
6) 01 VIII - 14 VIII,
7) 15 VIII - 28 VIII,
8) 29 VIII - 12IX 2004 roku,
Zanim przejdziemy do kosztów pobytu wyjaśnienia wymaga sprawa wydłużenia turnusów z 10 dniowych do 14 dniowych. Po zakończeniu zeszłorocznego sezonu wczasowego, a także w czasie jego trwania do MKR w Katowicach wpłynęło wiele próśb o wydłużenie turnusów.
Uwzględniając te sygnały od członków naszego związku zmieniono długość wczasów.
A oto koszty pobytu i tak:
- Augustów dla jednej rodziny (w wagonie mogą przebywać dwie rodziny) 950 zł*,
- Ustroń wagon wypoczynkowy 700 zł,
- Ocypel od wagonu 6-cio osobowego 950 zł,
- Świnoujście od jednego wagonu 950 zł,
- Świnoujście Przytór za jedną rodzinę (pomieszczenia dla dwóch rodzin) 950 zł*,
- Zwardoń pomieszczenia 950 zł.
*) - wagon lub pomieszczenia są przystosowane do pobytu dwóch rodzin, istnieje jednak możliwość zarezerwowania całego wagonu lub pomieszczenia tylko dla jednej rodziny za dodatkową opłatą.
Wzrost kosztów wypoczynku jest tylko pozorny bowiem należy uwzględnić wydłużenie turnusu co w efekcie powoduje że jedna doba pobytu jest tańsza niż w ubiegłym roku. Należy również uwzględnić wzrost opłat za media (woda, prąd, ścieki), oraz wzrost cen usług wykonywanych przez inne zakłady na rzecz MKR Katowice jak na przykład wywóz nieczystości.
Od dnia 8 marca 2004 roku pod telefonami siedziby MKR w Katowicach będą przyjmowane telefoniczne rezerwacje na turnusy wczasowe w bazach wypoczynkowych.

UWAGA!! Po dokonaniu rezerwacji osoba rezerwująca turnus składa pisemne oświadczenie (w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia) do Działu Finansowo-Księgowego upoważniające do potrącenia przez listę płac kwoty 20% wartości skierowania w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni od daty wyjazdu.
Takie zabezpieczenie okazało się koniecznością bowiem wiele osób traktowało rezerwacje w MKR ZZDR PKP jako swoiste zabezpieczenie wypoczynku na wypadek nie dojścia do skutku innych form wyjazdu rezygnując dosłownie w ostatni dzień przed początkiem turnusu (nie jednokrotnie nawet bez powiadomienia), pozbawiając innych członków z możliwości skorzystania z wolnych miejsc.
W rezerwacji miejsc liczy się kolejność zgłoszeń.
Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej należy jak najszybciej zgłosić się w siedzibie MKR celem odebrania skierowania i wypisania upoważnienia do pobrania ewentualnej zaliczki.
Wszystkie podstawowe informacje o bazach wypoczynkowych i zdjęcia można znaleźć na naszej stronie internetowej której adres jest podany w nagłówku INFORMATORA( nie ma na niej wagonu w Ustroniu). Znajdują się tam aktualne ceny pobytu i terminy turnusów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kwiecień 2004

Wesołych i pogodnych Świąt Wielkanocnych wszystkim członkom ZZDR PKP i pozostałym pracownikom życzy Międzyzakładowa Komisja Rejonowa ZZDR PKP w Katowicach.

Na wstępie muszę przeprosić. Opóźnienie w obecnym wydaniu INFORMATORA spowodowane jest ważnymi informacjami.
Pracodawca, czyli Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych PLK w całej Polsce proponują wdrożenie drastycznego programu oszczędnościowego. Składane w nim propozycje to między innymi:
– zamiana dotychczasowego systemu pracy z równoważnych norm czasu - na system 8-godzinny;
– rezygnacja z wypłaty nagród z okazji Święta Kolejarza dla pracowników zatrudnionych powyżej 1 roku, w wysokości 10% jednomiesięcznego wynagrodzenia;
– rezygnacja z urlopu dodatkowego w wysokości 8 dni roboczych;
– weryfikacje prac uznanych za niebezpieczne (załącznik nr 9 ust. 7), oraz prac uznanych za uciążliwe (załącznik nr 9 ust. 9) do regulaminu wynagradzania;
– zweryfikować uprawnienia pracowników do bonów na posiłki regeneracyjne oraz umundurowania;
– proponowanie pracownikom „ nie świadczenia pracy”, czyli jeden z rodzajów urlopu, gdzie płatne jest jedynie pewien procent uposażenia zasadniczego.
Te i jeszcze inne propozycje, pracodawca zamierza wprowadzić do tekstu ZUZP PKP PLK S.A. w ramach negocjacji z zespołami. Większość posunięć może dotknąć głównie pracowników liniowych oraz pewną grupę pracowników administracji.

W dniu 31-03-2004 Związki Zawodowe działające w IZ Katowice przedstawiły wspólne stanowisko, w którym nie wyraziły zgody na wdrażanie planu oszczędnościowego kosztem obniżania jakichkolwiek elementów wynagrodzenia pracowników.
Jedyną możliwą do akceptacji propozycją jest przechodzenie pracowników na świadczenia przedemerytalne, jednak pod warunkiem dobrowolnego wyrażenia zgody na skorzystanie z takich uprawnień.
Pod stanowiskiem podpisały się:
– MKR ZZDR PKP Katowice;
– MKZ NSZZ „ Solidarność”
– ZZKŚ;
– Związek Zawodowy Administracji PKP;
– MKZ NSZZ „ Solidarność 80”
– ZZK Pracowników Automatyki i Telekomunikacji;
– ZZ Pracowników Warsztatowych.

Z codziennej pracy wiemy, że koszty działalności naszej spółki można obniżyć nie koniecznie poprzez cięcia funduszu płac.

W dniu 02-03-2004 w Katowicach Szopienicach odbyło się VI Rejonowe Zebranie Delegatów MKR ZZDR PKP K-ce. Zebranie to miało charakter sprawozdawczy.
Rejonowe Zebranie Delegatów ZZDR PKP w Katowicach otworzył Przewodniczący MKR ZZDR PKP w Katowicach Jerzy Oleszak serdecznie witając zebranych licznie delegatów, będących bezpośrednimi przedstawicielami załogi.
Dla przypomnienia, delegatów wybiera się z pośród członków związku na zakładowych zebraniach. Są oni więc przedstawicielami załogi. Mają prawo przedstawiać wnioski i problemy swoich kolegów z pracy.
Po powitaniu odczytano przewidziany porządek zebrania, który poddano pod głosowanie delegatów.
Po przyjęciu porządku zebrania na prowadzącego wybrany został kol. Piotr Gebel.
Na wstępie odczytano sprawozdania z działalności MKR Katowice, skarbnika i Komisji Rewizyjnej MKR w Katowicach. Po dyskusji przyjęto sprawozdania w jawnym głosowaniu.
Następnie wybrano przewidziane statutem Komisje Skrutacyjną, oraz Uchwał i Wniosków.
Dopisali również zaproszeni goście. W trakcie przerwy, jako pierwszy zaszczycił nas swoją obecnością Dyrektor CZ Jaworzno Szczakowa Pan Jan Iwański.
Dyrektor Iwański omówił główne cele działalności spółki CARGO S.A. z uwzględnieniem terenu swojego Zakładu. Odpowiadał na pytania związane z zauważonymi przez pracowników problemami w funkcjonowaniu tego zakładu jak i zachodzącymi tam zmianami.
W czasie trwania dyskusji na salę obrad przybyli:
Dyrektor IR Katowice Pan Helmut Klabis, oraz z-ca dyr. IZ Katowice ds. Techniczno -Eksploatacyjnych Pan Karol Trzoński.
Wielu delegatów zadało istotne pytania na tematy nurtujące załogę na przykład:
– przemianowywania dyżurnych ruchu na dróżników w sekcji Żywiec i Bielsko.
Udowadniano iż pracownik jako dyżurny ruchu jest bardziej uniwersalny niż jako dróżnik przejazdowy.
– kwestę przywrócenia sygnału ”Nakazu jazdy„ w stacji Katowice.
Pan dyr. IZ stwierdził, iż przywrócenie nie jest na razie brane pod uwagę, z powodu planowanych inwestycji związanych z przebudową linii kolejowej od Wrocławia do Katowic, w dużej mierze finansowanej przez Unię Europejską.
Co to za inwestycję i czego mają dotyczyć na razie nie chciano ujawnić.
Po przerwie obiadowej przystąpiono do omówienia bieżącej działalności i dyskusji nad wnioskami.
Między innymi w odpowiedzi na pisemne wystąpienie KR ZZDR PKP Białystok, z prośbą o pomoc dla naszego kolegi z Komisji w Białymstoku, któremu w wyniku pożaru spłonął cały dobytek wraz z domem mieszkalnym. VI RZD ZZDR PKP w Katowicach postanowił przyznać pomoc z funduszy tutejszej MKR.

Przypominamy wszystkim członkom ZZDR PKP o przysługujących im świadczeniach statutowych:
– z tytułu urodzenia dziecka – 80 zł;
– z tytułu zgonu członka rodziny, lub członka związku - 80 zł;
– z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy (powyżej 30 dni) – 100 zł;
– upominek dla kończących pracę zawodową – 200 zł;
– refundacja ubezpieczenia OC – na dzień dzisiejszy 35% rocznej składki.

Informujemy również, że członkowie Zarządu odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych zagadnień pełnią stałe dyżury w siedzibie MKR. Szczegółowe informacje o tym kto i w jaki dzień pełni dyżur udzielane są pod numerami telefonów siedziby MKR podanymi w nagłówku.
W następnym numerze INFORMATORA podamy szczegółową informacje w formie pisemnej.

Poza godzinami pracy biura prosimy o zgłaszanie wszelkich istotnych spraw pod numery telefonów komórkowych: 0-602-401-813 lub 0-608-334-554

UWAGA - ważny komunikat !!!
Wszystkie osoby, które złożyły deklaracje przystąpienia do Ubezpieczenia OC, a do chwili obecnej na „ kwitkach wypłat” nie mają potrącanej składki, proszone są o jak najszybsze powiadomienie o tym fakcie Przewodniczącego Sekcyjnego ZZDR PKP na swojej sekcji.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Maj 2004

W dniu 26 kwietnia br. w sali szkoleń w Szopienicach odbyło się VII Rejonowe Zebranie Delegatów ZZDR PKP w Katowicach. Przyczyną powołania VII RZD była konieczność ponownego wyboru delegatów na Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury, na którym to zostaną wybrane władze sektorowe ZZDR PKP w spółce Polskie Linie Kolejowe.
Skąd taki rozrost struktur związkowych?
Nie jest to bynajmniej chęć mnożenia szczebli hierarchii związkowej. Ustawowo związek jest zobowiązany do dostosowywania struktury związkowej do istniejącej struktury pracodawcy.
Kiedy powstały Oddziały Regionalne Linii Kolejowych PKP S.A. konieczne okazało się powołanie odpowiadających im szczebli związkowych, tak aby było możliwe prowadzenie rozmów na każdym poziomie decyzyjnym.
Na VII RZD ZZDR PKP zaproszeni zostali goście, między innymi:
- dyrektor Biura do Spraw Pracowniczych Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pan Leszek Trojnara,
- zastępca dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach pan Karol Trzoński.
Pan dyrektor Leszek Trojnara poinformował zebranych o stanie Spółki PLK S.A. Zaczął dość optymistycznie o wypracowaniu przez spółkę planu zatrudnienia w roku 2003 na poziomie niższym niż wymagany o 200 etatów w skali sieci i przychodach spółki w I kwartale 2004 roku, które kształtowały się na poziomie 107% zakładanych w biznes planie.
Niestety te wypracowane środki są jedynie wirtualne, bowiem nasi wierzyciele nie pokryli wystawianych faktur za wykonaną obsługę pociągów. Nie jest tajemnicą, iż chodzi o pozostałe spółki należące do grupy PKP S.A.
Tak więc mamy pieniądze i ich nie mamy, bo istnieją tylko na papierze. Uważny słuchacz, z wypowiedzi pana dyrektora Trojnary wyciąga wniosek, że stosunek należność do zobowiązań względem pozostałych spółek grupy PKP S.A. ma się jak 4:1. Czyli: jesteśmy i bogaci, i biedni.
Tu zakończył się optymistyczny ton wypowiedzi naszego szanownego gościa. Dalej już było tylko o niewykorzystanych dniach urlopowych za 2003. Tylko samych „ WD” nie udzielono 124 000 dni. Omawiane były skutki akcji awansowej z ubiegłego roku przenoszące się na koszty ponoszone przez spółkę w roku bieżącym.
Padło stwierdzenie, że 50% kosztów ponoszonych przez spółkę to płace pracowników. Z powodu wypłacania ekwiwalentu za dni dodatkowo wolne „ WD ” (uprawnionych około 27 000 osób - czyli 216 000 dni urlopu) Spółka PLK S.A.ponosi ogromne koszty.
Ogromne koszty, zdaniem pana dyrektora, generują również godziny nadliczbowe. Z powyższych powodów zarząd PLK zamierza wprowadzić plan oszczędnościowy, o którym już pisałem, ale pozwolę sobie przytoczyć punkty poruszane przez pana dyrektora:
– weryfikacja uprawnień do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych i niebezpiecznych;
– weryfikacja uprawnień do posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających;
– likwidacja, lub czasowe zawieszenie prawa do urlopu dodatkowego, dla pracowników zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, tz. „ WD”
– zmiana systemu premiowania zespołu pociągowego - wreszcie padła propozycja przypisania kwoty do posterunku w zależności od obciążenia pracą, a nie do stanowiska jak do tej pory.
To tyle, w ogromnym skrócie z prawie dwugodzinnej wypowiedzi pana dyrektora. Ogólnie odniosłem wrażenie (i nie tylko ja), że największym problemem spółki są pracownicy i ich uposażenia, a nie dłużnicy.
Przypisywanie pracownikom winy za godziny nadliczbowe i nie wykorzystywane dni dodatkowo wolnych od pracy to jakieś nieporozumienie. To zakład ma przywilej zatrudnienia (w uzasadnionych przypadkach) pracownika w godzinach nadliczbowych. Często zdarza się, że powodem niewykorzystania urlopu jest odmowa zakładu pracy, gdy pracownik zwraca się z prośbą o jego udzielenie.
Pan dyrektor próbował udowodnić, że „ WD” dla pracowników w systemie równoważnych norm czasu pracy jest niesprawiedliwe wobec pracowników ośmiogodzinnych, którzy muszą wypracować taką samą liczbę godzin w okresie rozliczeniowym. Tylko, że ci ośmiogodzinni pracownicy mają wolną każdą niedzielę i święta, nie wspomnę już majowych weekendów, niekiedy cztero, pięciodniowych (a bywało że więcej).
A każda noc spędzona w ciepłym łóżeczku? Mam jednak odczucie, że nasza praca turnusowa w każdy dzień roku i w nocy różni się znacznie od pracy tylko w dni robocze po 8 godzin - nie ujmując nic z wagi tak wykonywanej pracy.
Panu Dyrektorowi w formułowaniu takich stwierdzeń pomagają prawnicy zatrudnieni na etatach w spółce PLK PKP S.A.
W całej wypowiedzi przewijał się temat nieszczęsnych „ wałęsówek” do tego stopnia, że pracodawca jest gotów wprowadzić system ośmiogodzinnych zmian tylko po to, aby odebrać nam prawo do dodatkowego urlopu.
Podsumowując wypowiedź pana dyrektora można stwierdzić, że nadchodzi rok zmian i to bynajmniej nie na lepsze dla pracownika. Z wypowiedzi naszego gościa, pocieszający jest fakt, że spółka PLK S.A. nie przewiduje zwolnień pracowników z przyczyn ekonomicznych. Redukcja zatrudnienia ma w najbliższych latach nastąpić poprzez odejścia naturalne i odejścia na świadczenia przedemerytalne uprawnionych do tego osób.
Ale czy jest to wersja ostateczna ?

Z ostatniej chwili

W dniu 13 maja 2004r. w Warszawie odbyło się I Sektorowe Zebranie Delegatów Sektora Infrastruktury Kolejowej.
W czasie obrad wybrane zostały pierwsze władze sektorowe w składzie:

Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury:
Przewodniczący - Szurgot Marek MKR Opole,

w-ce przew. - Ciosek Maria - MKR Kielce,
w-ce przew. - Komander Barbara - MKR Gliwice,
w-ce przew. - Grzyb Mieczysław - MKR Warszawa,
w-ce przew. - Czubek Jacek - MKR Częstochowa,
w-ce przew. - Kuć Ryszard - MKR Olsztyn,
w-ce przew. - Burz Piotr - MKR Rzeszów,
w-ce przew. - Zieliński Janusz - KR Toruń,
w-ce przew. - Kościan Andrzej - MKR Szczecin.
Skarbnik - Gawot Krzysztof - MKR Łódź.
Sekretarz - Garncarz Jacek - MKR Opole.

Sektorowa Komisja Rewizyjna
Przewodniczący - Furman Tadeusz MKR Częstochowa,
członek - Orłowska Mirosława - MKR Siedlce,
członek - Sędziak Eugeniusz - MKR Gdańsk,
członek - Kruszyński Edward - MKR Olsztyn,
członek - Cedro Marek - MKR Kielce.

Ponadto wybrany został Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP w osobach:
IR Warszawa - G. Jańczyło, R. Konieczny, St. Dudziec, A. Sołościuk;
IR Lublin - A. Cieślak, A. Malinowski, S. Szostak;
IR Kraków - A. Motyka, A. Kurecki, A. Miśtal;
IR Katowice - A. Maziarski, J. Walosczyk, P. Gebel K. Czarnecki, J. Szary;
IR Gdańsk - H. Rybińska, M. Smółko, M. Kowalik;
IR Wrocław - R. Szydłowski, W. Kupczak, St. Szurgot,
IR Poznań - A. Cieślik, K. Tworek;
IR Szczecin - I. Szeszko, C. Karandyszewski.

Komunikat
Osoby zainteresowane wczasami organizowanymi przez MKR ZZDR PKP Katowice informujemy, że są jeszcze wolne miejsca - informacja pod numerem telefonu siedziby MKR.
Wszystkie osoby, które będą korzystały indywidualnie z oferty wczasowej MKR ZZDR PKP w Katowicach informujemy, że opłatę należy uiścić w formie wpłaty na konto, lub przelewu bankowego.
Przed dokonaniem wpłaty należy skontaktować się z siedzibą MKR-u celem uzyskania numeru konta bankowego.
Na dowodzie wpłaty w rubryce „ Tytułem” należy umieścić zapis:
„ Wczasy ... (miejscowość i termin) ...”
UWAGA
Klucze do pomieszczeń zostaną wydane po przedstawieniu dowodu wpłaty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Czerwiec - Lipiec 2004

Niestety okres wakacyjny nie przynosi dużych zmian, dlatego też następny INFORMATOR MKR ZZDR PKP Katowice ukaże się jako numer połączony prawdopodobnie dopiero w miesiącu wrześniu.
Wszystkich wiernych czytelników serdecznie przepraszamy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wrzesień 2004

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie kontrolami funkcjonariuszy Policji na posterunkach techniczno-ruchowych , MKR ZZDR PKP Katowice informuje i proponuje stosowanie następującego trybu postępowania.
W razie przybycia funkcjonariuszy i żądania przez nich poddania się pracownika badaniu trzeźwości lub wglądu do dokumentacji służbowej na posterunku należy kategorycznie żądać przybycia na posterunek zwierzchnika służbowego w osobie ( Naczelnika ISE, lub jego zastępcy ewentualnie zawiadowcy). Dopiero po ich przybyciu i w ich obecności można poddać się kontroli stanu trzeźwości lub udostępnić dane z dokumentacji służbowej. Informujemy was jednocześnie że w skrajnych przypadkach macie prawo z powodu zdenerwowania podejrzeniami o na przykład pełnienie dyżuru pod wpływem alkoholu, odmówić dalszego wykonywania czynności. W takim przypadku obowiązkowo należy powiadomić o zaistniałej sytuacji zwierzchnika służbowego z jednoczesnym żądaniem podmiany oraz właściwych dyspozytorów odcinkowych i dyspozytora zakładowego. MKR ZZDR PKP informuje jednocześnie wszystkich pracowników że nie będzie zajmował stanowiska w sprawie osób którym udowodniono że pełnią dyżur w stanie po spożyciu alkoholu.

Przewodniczący MKR ZZDR PKP Katowice
Jerzy O.

Informujemy wszystkich zainteresowanych że dzięki staraniom naszego MKR został podpisany aneks do umowy ubezpieczeniowej z PZU dotyczący rozszerzenia grup zawodowych mogących przystępować do ubezpieczenia OC. Dokładne informacje w następnym numerze INFORMATORA.

W dniu 20 lipca bieżącego roku tutejsza komisja otrzymała pismo Pana dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Katowicach dotyczące ciągnącego się już jakiś czas sporu w sprawie przywrócenia w stacji Katowice sygnału Rd1 (nakaz jazdy).
W piśmie czytamy między innymi:
„ Zakład Linii Kolejowych w Katowicach informuje:
1) Skargi na brak skomunikowań pociągów w bieżącym roku są incydentalne (otrzymano dwie) przy czym jedna była autorstwa Kontrolera PR Katowice, który według panującego na PKP od dawna obyczaju nie powinien umieszczać jej w Książce Skarg i Wniosków, a powinien sporządzić raport służbowy,
2)Liczba dyrektywnych skomunikowań na stacji Katowice Osobowa, opracowanych przez PR Katowice w obecnym rozkładzie wzrosła trzykrotnie w stosunku do ubiegłego roku, a pomimo tego liczba skarg zmalała,
3) Dyżurny ruchu peronowy stacji Katowice nadal jest zobowiązany do osobistego spotykania na peronie pociągów wjeżdżających i wyjeżdżających, jest wyposażony w radiotelefon sieci pociągowej i nic nie stoi na przeszkodzie (a wręcz ma taki obowiązek) aby w porozumieniu z maszynistą i drużyną konduktorską dbać o bezpieczeństwo i właściwą obsługę podróżnych.[...]
4) [...]
5)Obserwując Koleje zachodnie i większość stacji na obszarze PKP stwierdzić należy, że sygnał „ nakaz jazdy” ( Rd1) coraz rzadziej stosowany,
6)W świetle przedstawionych argumentów IZ Katowice nie widzi celowości przywrócenia na stacji Katowice Osobowa sygnału „ nakaz jazdy” ( Rd 1 ).”

Na wstępie muszę wyjaśnić pominięty punkt czwarty. Dotyczył poleceń służbowych na stacji Katowice wydawanych odnośnie skomunikowań, a druga część punktu trzeciego wcześniejszego odjeżdżania pociągów z peronów w Katowicach.
Z własnego doświadczenia wiem że wspomniane osobiste spotykanie pociągów na peronie jest trochę kłopotliwe. Bowiem kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia to kierownik już nie patrzy na zegarek tylko podaje sygnał odjazdu. Jak nie wyjdę wcześniej to pociąg rusza planowo natomiast dyżurny obserwuje go mniej więcej od połowy.
Piąty punkt świadczy dobitnie iż na kolei panuje moda i to nie byle jaka, Pan Dyrektor spogląda na zachodnie koleje i nie zauważa tam nigdzie sygnału „ nakaz jazdy”, to dziwne !!!

W dniu 28 lipca b.r do siedziby MKR Katowice wpłynęła odpowiedź na pismo Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP dotycząca zmian terytorialnych granic Zakładów Linii Kolejowych czytamy w niej m.in:
...Biuro Spraw Pracowniczych Centrali Spółki PKP PLK S.A uprzejmie informuje, że na terenie Oddziału Regionalnego w Katowicach zostały rozpoczęte prace analityczne zmierzające do wypracowania optymalnego modelu układu granic pomiędzy przyległymi Zakładami Linii Kolejowych. Prace znajdują się dopiero we wstępnym etapie analiz ekonomicznych i techniczno eksploatacyjnych. ...

Z dalszej części pisma wynika iż ustalanie granic Zakładów Linii Kolejowych leży wyłącznie w kompetencjach Zarządu Spółki PKP PLK S.A. I że dotychczas żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LOGO