Ubezpieczenia OC

Zespół ds. ubezpieczeń przypomina wszystkim zainteresowanym o możliwości ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu w tym min. dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego

Składka miesięczna wynosi jedynie 3 złote, co daje rocznie 36 złotych.

Umowa Generalna, odnosząca się do zakresu odpowiedzialności PZU za wyrządzone przez osobę ubezpieczoną szkody gwarantuje wypłatę roszczeń wnoszonych w stosunku do pracownika w następującej wysokości;
- 10 000 odpowiedzialność materialna z tytułu zaistniałego zdarzenia
- 7 000koszty ochrony prawnej,

Wspomnianą Umowę ubezpieczenia OC można zawierać wyłącznie za pośrednictwem waszych KR lub MKR ZZDR PKP. Jeśli więc ktokolwiek z członków Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP jest zainteresowany wykupieniem OC dla swojego własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa finansowego swoich bliskich, niech się zgłosi do swojego przewodniczącego na szczeblu Komisji Zakładowej i wypełni dokumenty niezbędne do rozpoczęcia ubezpieczenia.Informujemy jednocześnie, że prowadzone są dalsze rozmowy nad kolejnym zmniejszeniem wysokości składki jednak ich wynik jest uzależniony między innymi od ilości osób objętych polisą. Szczegółowych informacji na temat naszego OC szukajcie w swoich KR lub MKR na zakładach pracy lub w siedzibie Rady Krajowej i Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP ZZDR PKP w Warszawie, pod numerami telefonów:
922-4733513 lub 922-4732369, 922-4732818 a także bezpośrednio pod numerem telefonu komórkowego odpowiedzialnego za koordynowanie wszelkich spraw związanych z funkcjonowaniem OC 0602 401 813, lub 0692 132 474.

Częstym pytaniem jest kto może przystąpić do ubezpieczenia i za co odpowiada ubezpieczyciel czyli PZU S.A.

Otóż do proponowanego przez nasz Związek ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na stanowiskach:

- dyżurny ruchu,
- nastawniczy,
- zwrotniczy,
- dróżnik przejazdowy,
- ustawiacz,
- manewrowy,
- rewident taboru,
- kierownik pociągu,
- konduktor pociągu,
- odprawiacz,
- kasjer.


Ubezpieczyciel odpowiada za szkody wyrządzone podczas pełnienia służby osobom trzecim w następstwie czynu niedozwolonego, za które ponosi odpowiedzialność pracodawca oraz za szkody wyrządzone pracodawcy w granicach określonych Kodeksem Pracy. Tyle mówi zapis umowy. W praktyce oznacza on że PZU S.A. odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przez nas na posterunku za wyjątkiem spowodowanych:
- pod wpływem alkoholu,
- pod wpływem środków odurzających (nap. narkotyków),
- w skutek ujawnienia wiadomości poufnej (tłumacząc to wprost – w wyniku nap. sabotażu )

Poniżej dołączony został druk deklaracji przystąpienia do OC oraz druk zgody na potrącanie z wynagrodzenia składki ubezpieczeniowej. Owe druki można pobrać i po wypełnieniu przekazać do swojego przewodniczącego w celu załatwienia formalności związanych z potrącaniem składki i zgłoszeniem przystąpienia do ubezpieczenia w inspektoracie PZU który prowadzi Naszą polisę.


Poniżej w załączniku znajdziecie deklarację przystąpienia do ubezpieczenia - można ją pobrać a po wypełnieniu dostarczyć przedstawicielowi ZZDR PKP na waszym terenie.
Przygotował
Jerzy Oleszak
 
LOGO