Ubezpieczenia OC

W związku z decyzją podjętą podczas posiedzenia Rady Krajowej ZZDR PKP dnia 31.01.2024 roku w Nowym Dworze Mazowieckim dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie kontynuacji ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej (OC) przypominamy Koleżankom i Kolegom, że od dnia 01 kwietnia 2024 roku obowiązują następujące, nowe zasady funkcjonowania tego ubezpieczenia polegające na;

1.Począwszy od 01 kwietnia 2024 r. miesięczna składka ubezpieczenia wzrasta z dotychczasowych 4 złotych na 5 złotych co daje rocznie składkę w wysokości 60 złotych.

2.Począwszy od 01 kwietnia 2024 wzrasta kwota ewentualnych odszkodowań wypłacanych z tytułu ubezpieczenia OC z dotychczasowych 25 000 złotych do wysokości 30 000 złotych z następującym podziałem ;
- 20 000 złotych jako suma gwarancyjna na pokrycie roszczeń z tytułu strat poniesionych przez pracodawcę w wyniku zaistniałego z winy ubezpieczonego pracownika działania,
- 10 000 złotych na pokrycie kosztów niezbędnej pomocy prawnej.

Przypominamy że zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego pracodawca może dochodzić swoich roszczeń finansowych od pracownika w wysokości trzykrotności wynagrodzenia zasadniczego.

Wspomnianą Umowę ubezpieczenia OC można zawierać wyłącznie za pośrednictwem waszych KR lub MKR ZZDR PKP.
Jeśli więc ktokolwiek z członków Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP jest zainteresowany wykupieniem OC dla swojego własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa finansowego swoich bliskich, niech się zgłosi do swojego przewodniczącego na szczeblu Komisji Zakładowej i wypełni dokumenty niezbędne do rozpoczęcia ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody osoba ubezpieczona musi bezwzględnie zgłosić fakt wystąpienia zdarzenia swojemu przewodniczącemu KR lub MKR ZZDR PKP. Dalsza czynności likwidacji szkody procedowane są przez Związek.

3. Umową ubezpieczenia objęci są członkowie Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz inne osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez pracodawców kolejowych na stanowiskach: dyżurnego ruchu, nastawniczego, zwrotniczego, dróżnika, ustawiacza, manewrowego, rewidenta taboru, kierownika pociągu, konduktora pociągu, odprawiacza, kasjera, pracowników zespołów utrzymania nawierzchni i podtorza, pracowników zespołów utrzymania urządzeń sterowania, ruchem kolejowym, pracowników pogotowia awaryjnego, pracowników specjalnego pociągu ratunkowego, pracowników zespołu diagnostyki, pracowników administracyjnych.

4. Odstępuje się od zasady wyczerpywalności sumy ubezpieczenia tym samym na każde zdarzenie przewidziana jest ta sama kwota 30 000 złotych.

5. Wyłącza się z odpowiedzialności ubezpieczyciela szkody:
a) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
b) przez ubezpieczającego (ubezpieczonego) będącego wstanie nietrzeźwości lub wskazującym na spożycie alkoholu albo będącego pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

Wspomnianą Umowę ubezpieczenia OC można zawierać wyłącznie za pośrednictwem ZZDR PKP.
 
LOGO