Informator MKR Katowice

Rok 2006 - Kalendarium ZZDR PKP

Kalendarium ZZDR PKP

17.07.1991
Sąd Wojewódzki w Warszawie na wniosek Komitetu Założycielskiego rejestruje ogólnopolską organizację związkową pod nazwą - Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu Polskich Kolei Państwowych.

24.07.1991
W Katowicach w Gmachu Śląskiej DOKP odbyło się I posiedzenie Tymczasowej Rady Krajowej.
Przewodniczącym Tymczasowej Rady Krajowej ZZDR PKP zostaje wybrany kol. Tadeusz Furman - dyżurny ruchu ze stacji Dąbrowa Górnicza Towarowa.

06.08.1991
Na terenie Śl. DOKP powstaje pierwsza Komisja Rejonowa ZZDR PKP przy ROS Gliwice.
Pierwszym Przewodniczącym zostaje wybrany dyżurny ruchu kol. Antoni Feliks.

07.08.1991
W Katowicach spotkanie Tymczasowej Rady Krajowej z dyżurnymi ruchu z całej sieci PKP.

10.09.1991
ZZDR PKP przyłącza się do Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy i wydaje w tej sprawie specjalne oświadczenie.

10.09.1991
Na Nadzwyczajnym posiedzeniu Tymczasowej Rady Krajowej zostaje wybrana Tymczasowa Krajowa Komisja Rewizyjna.
Przewodniczącym wybrano dyżurnego ruchu kol. Arkadiusza Rajczyka z KR przy ROS Łazy.

17.09.1991
Tymczasowa Rada Krajowa ZZDR PKP wysyła telegram popierający postulaty strajkujących członków Związku Maszynistów Kolejowych w Polsce.

30.09.1991
Powołano pierwszy Zarząd Okręgowy ZZDR PKP Północnej DOKP z siedzibą w Tczewie.
Przewodniczącym wybrany zostaje kol. Jan Kminikowski.

11.12.1991
W gmachu Śl. DOKP, odbyło się przedzjazdowe zebranie Tymczasowej Rady Krajowej z udziałem wszystkich przewodniczących KR i ZO ZZDR PKP.

01.01.1992
Na sieci PKP działa już 24 Komisji Rejonowych i 4 Zarządy Okręgowe ZZDR PKP, w których zrzeszonych jest 1111 członków.

03.01.1992
Tymczasowa Rada Krajowa ZZDR PKP wysyła ostry protest do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP z powodu podwyżek cen za energię elektryczną, gaz, wodę zimną i ciepłą.

07-08.01.1992
W Domu Młodego Kolejarza w Katowicach, odbył się I KZD ZZDR PKP. Obecnych było 62 delegatów.
Przewodniczącym Związku wybrany został dyżurny ruchu kol. Tadeusz Furman z Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ROS Jaworzno Szczakowa, a Przewodniczącą Krajowej Komisji Rewizyjnej dyżurna ruchu kol. Violetta Kopania z Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ROS Gliwice.

21.01.1992
Rada Krajowa ZZDR podejmuje decyzję o wejściu ZZDR PKP wraz z ZZM, FZZ PA i T i ZZPW w spór zbiorowy z Dyrekcją Generalną PKP.

23.01.1992
Związek przystępuje do Międzyzwiązkowego Krajowego Komitetu Strajkowego Kolejarzy.

30.01.1992
Pierwszy skromny lecz znaczący sukces Związku. Na nasz stanowczy protest i wniosek Dyrekcja Generalna PKP uchyla decyzję o zakazie słuchania radia na posterunkach ruchu.

28.05.1992
Udział w wielkiej manifestacji kolejarzy w Warszawie w obronie prawa do bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Spod Dworca Centralnego ulicami Warszawy pod gmach Sejmu RP przemaszerowała duża grupa członków Związku, a umundurowanie i czerwone czapki wyróżniały się wśród jej uczestników

17.07.1992
W gmachu Śl. DOKP w Katowicach odbyło się skromne spotkanie z wszystkimi przewodniczącymi połączone z uroczystością I Rocznicy powstania Związku.
Zostaje wydany pierwszy Biuletyn związkowy pod nazwą „Lizak”

19.08.1992
Na nasz ostry i stanowczy protest Dyrekcja Generalna PKP uchyla Zarządzenie Nr 35 w sprawie stanowisk pracy oraz urządzeń i instalacji, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu.

25-30.08.1992
Komisja Rejonowa ZZDR przy ROS Gliwice, a w szczególności kol. Barbara Komander i kol. Danuta Brewka organizują pomoc poszkodowanym kolejarzom w największym pożarze w Europie, jaki miał miejsce w okolicach Kuźni Raciborskiej.

Od 09.1992
Ukazuje się pierwszy numer Biuletynu Informacyjnego naszego Związku pod nazwą „Na Nastawni”.
Redaktorem odpowiedzialnym została kol. Barbara Komander z KR ZZDR PKP przy ROS Gliwice.

16.11.1992
Wojewódzki Urząd Statystyczny w Katowicach nadaje Związkowi - statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

10.01.1993
Rada Krajowa ZZDR PKP w dniu. podpisuje protokół dodatkowy do Porozumienia płacowego, który m.in. wprowadza stanowiska starszego dyżurnego ruchu.

19-21.01.1993
W Wiśle obradował II Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP. Rezygnację składa dotychczasowy Przewodniczący kol. T. Furman, nowym wybrany zostaje dyżurny ruchu kol. Jan Kminikowski z Komisji Rejonowej ZZDR przy ROS Tczew.
Zjazd uchwalił m.in., przyjęcie do struktur Związku nastawniczych i zwrotniczych, upoważnił Radę Krajową ZZDR PKP do wejścia w spór zbiorowy z Dyrekcją Generalną PKP.

23.03.1993
Odbywa się drugie spotkanie w CNMK. Po negatywnej ocenie dotychczasowej pracy, kierownictwo CNMK zobowiązało się do rozpoczęcia przeprowadzania badań i analizy zachorowalności i absencji u dyżurnych ruchu.

23.07.1993
Wchodzi w życie uzgodnione z ZZDR PKP, Zarządzenie DG PKP o czasie pracy i urlopie dodatkowym tzw. „WD”.

05.10.1993
Mając upoważnienie II KZD ZZDR PKP, Związek rozpoczyna spór zbiorowy z Dyrekcją Generalną PKP.

31.12.1993 Na sieci PKP działa już 38 Komisji Rejonowych ZZDR PKP, w których zrzeszonych jest blisko 3 tysiące członków.

08-10.03.1994
W Domu Wczasowym „Skwarna” w Zakopanem odbywał się III Krajowy Zjazd Delegatów. Udział wzięło 124 delegatów.
Do statutu wprowadzono m.in. zmianę o wyborze przez Przewodniczącego Związku członków funkcyjnych Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP, przeniesiono siedzibę z Katowic do Warszawy i zatwierdzono wzór sztandaru.
W II części w Katowicach wybrano nowe Prezydium Rady Krajowej.

04.07.1994
Uzgodnienie i podpisanie posiłków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniających dla wszystkich dyżurnych ruchu.
Dyrekcja Generalna PKP wydaje w tej przedmiotowej sprawie Zarządzenie w dniu 09.11.1994r.

22.12.1994
Sąd Wojewódzki w Warszawie wydaje postanowienie o reprezentatywności ZZDR PKP.

22.12.1994
Po spotkaniu w Naczelnym Zarządzie Ruchu z Dyr. Dudziakiem ustalono i uzgodniono, że egzaminy kontrolne odbędą się co 4 lata w formie testów. Wprowadzono je z dniem 11.10.1995r.

28-29.03.1995
W Sierakowie Wlkp. obradował sprawozdawczo-wyborczy IV KZD ZZDR PKP. Przewodniczącym został ponownie wybrany kol. Jan Kminikowski.
Nastąpiły zmiany w Prezydium Rady Krajowej. Udział wzięło 115 delegatów

21.09.1995
Związek wygrywa sprawę sądową w sprawie reprezentatywności ZZDR PKP, którą w Sądzie Wojewódzkim wytoczyła nam Dyrekcja Generalna PKP.
Przypuszczaliśmy, że prawdopodobnymi inspiratorami podjęcia tej decyzji przez DG PKP były jedynie „słuszne” związki zawodowe, których głównym celem było wyeliminowanie Naszego Związku z negocjacji nad układami zbiorowymi pracy.

06.10.1995
Na Śląskiej DOKP 10 związkowych central okręgowych, w tym Zarząd Okręgowy ZZDR PKP weszło w spór zbiorowy z Dyrekcją Śl. DOKP.
Żądania dotyczyły: wzrostu o 27% średniej płacy, zapewnienie realnego stanu zatrudnienia i zwiększenie nakładów na poprawę warunków pracy.

16.10.1995
Rozpoczęcie największego po wojnie strajku kolejarzy, który trwał 8 dni. Zarząd Okręgowy ZZDR PKP Śl. DOKP przejął cały ciężar za jego przygotowanie i przeprowadzenie.
Po raz pierwszy został opracowany perfekcyjny Regulamin przeprowadzenia strajku ostrzegawczego i generalnego.

24.10.1995
Zawarcie porozumienia i zakończenie strajku na okręgu śląskim. Zostaje utrzymany dotychczasowy stan zatrudnienia, DG PKP przeznacza na poprawę warunków pracy znaczne środki, a dyżurni ruchu, nastawniczowie i zwrotniczowie otrzymują preferencje płacowe.

31.12.1995
Zostaje zakończony I etap restrukturyzacji p.p. PKP, który trwał pięć lat. W tym okresie kolej „pozbyła” się 96.310 pracowników, tj. 28,55% swojego dotychczasowego stanu zatrudnienia.
Od 1 stycznia 1996r. na Wschodniej DOKP rozpoczął pilotaż II etapu restrukturyzacji PKP, który ma trwać do 2000r.

05-07.03.1996
Obradował w Muszynie sprawozdawczo - wyborczy V KZD ZZDR PKP. Udział w nim wzięło 122 delegatów.
Wybrano ponownie na II kadencję kol. Jana Kminikowskiego na Przewodniczącego Związku oraz dokonano wyboru nowego Prezydium.
Wybrano również nową KKR ZZDR PKP Przewodniczącym został kol. Mirosław Brzeziński z Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ROS Koluszki.

17.07.1996
5-tą rocznicę powstania ZZDR PKP obchodziliśmy w Sali Konferencyjnej gmachu Centrali Śl. DOKP. Na tą uroczystość zaproszeni zostali m.in. założyciele Związku, którzy otrzymali z rąk Przewodniczącego Związku okolicznościowe dyplomy.
Przygotowano również małą wystawę, na której przedstawiono zdjęcia, materiały i dokumenty związane z 5-letnią działalnością Związku.

04.11.1996
Rada Krajowa ZZDR PKP zaopiniowała projekty Instrukcji S-l, S-2. Według Dyrekcji Generalnej PKP na sieci PKP jest zatrudnionych 13050 dyżurnych ruchu, 9938 nastawniczych i 3352 zwrotniczych.

06-08.11.1996
Odbyło się posiedzenie Zespołu Koncepcyjno-Konsultacyjnego ds. restrukturyzacji, w którym czynny udział brał ZZDR PKP
Uzgodniono wstępnie projekt „Umowy społecznej”. Związek wystąpił do Prezesa o umieszczenie dyżurnych ruchu w Sektorze Infrastruktury.

07.01.1997
Na sieci PKP organizacje zakładowe Związku. ZZDR PKP zrzeszają już ponad 7,5 tysiąca członków.

11-13.03.1997
Ponownie w Muszynie odbył się VI KZD EDR PKP.
Powołano nowe Prezydium Rady Krajowej.
Na przewodniczącego KKR wybrano dyżurnego ruchu kol. Antoniego Feliksa z KR ZZDR PKP przy ROS Gliwice, zaprowadzono zbiórkę pieniędzy na akcję prowadzoną przez tygodnik Nowe Sygnały „DAJ 10 GROSZY”, która następnie wręczono inicjatorce tej akcji Pani Magdalenie Muszyńskiej.

27.01.1998
Powołany został Zarząd PKP. Prezesem rektorem Generalnym PKP został Jan Janik.
Jednym z członków Zarządu został przewodniczący SKK NSZZ „Solidarność” Krzysztof Mamiński.

17-20.03.1998
W Borowicach koło Karpacza odbył się VII CZD ZZDR PKP.
Po rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Związku kol. J. Kminikowskiego, Przewodniczącym został wybrany dyżurny ruchu kol. Piotr Gebel z Komisji Rejonowej ZZDR przy ROS Jaworzno Szczakowa.
Zjazd powołał nowe Prezydium. Na Zjazd powołanych było 132 delegatów.
Ponownie przeprowadzono zbiórkę pieniędzy na akcję „DAJ 10 GROSZY” które przekazano Redakcji „Nowe sygnały”.

31.03.1998
Związek podpisał Pakt Gwarancji Pracowniczych w okresie II etapu restrukturyzacji p.p. PKP.

01.04.1998
Żal, smutek i niedowierzanie członków Związku. W szpitalu we Wrocławiu nagle umiera Nasz wspaniały Kolega Zygmunt REFCIO - Wiceprzewodniczący Związku. Na pogrzebie w Dębicy, żegna go wielu członków Związku w umundurowaniu służbowym. W historii Dębicy, takiej ilości ludzi w czerwonych czapkach jeszcze nie widziano - twierdzili napotykani mieszkańcy.

20.04.1998
Dalszy ciąg reformy PKP. zostają powołane Dyrekcje:
Infrastruktury Kolejowej, Przewozów Towarowych, Pasażerskich i Okręgu Infrastruktury Kolejowej.

25.05.1998
Kolejny konflikt pomiędzy Związkiem a pracodawcą.
Następuje wszczęcie sporu zbiorowego z Zarządem PKP dot. poprawy poziomu płac, przystosowanie zatrudnienia do potrzeb i pozostawienia dyżurnych ruchu, nastawniczych i zwrotniczych w Sektorze Infrastruktury.

01.07.1998
Likwidacja Stacji Rejonowych.
Zostają powołane 24 Zakłady Infrastruktury Kolejowej, (obecnie 27 Zakładów Linii Kolejowych), 20 Zakładów Przewozów Pasażerskich, (obecnie 16) oraz 47 Zakładów Przewozów Towarowych i Zakładów Taboru.

19.11.1998
Związek w dniu podpisuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, a w dniu 22 grudnia l998 roku podpisanie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań partnerów społecznych w p.p. PKP.

18-21.01.1999
W Zakopanem odbył się sprawozdawczo-wyborczy VIII KZD ZZDR PKP.
Udział wzięło 144 delegatów. Przewodniczącym Związku na III kadencję został ponownie wybrany kol. Piotr Gebel z Międzyzakładowej Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ZI Katowice. Wybrano nowe Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP, Komisję Statutową, której przewodniczącym został dyżurny ruchu kol. Bogdan Górny z Międzyzakładowej Komisji Rejonowej ZZDR PKP przy ZI Jaworzno Szczakowa, a dyżurny ruchu kol. Wojciech Zjawiński z MKR ZZDR PKP przy ZI Kluczbork na Przewodniczącym KKR ZZDR PKP.

04.02.1999
ZZDR PKP nie podpisuje Porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń w p.p. PKP z dniem 01.03.1999r.
Powodem tej decyzji był zaniżony podział środków, który z góry zakładał otrzymanie podwyżki nie w 100%, a w granicach od 95,5% do 98 % w poszczególnych Sektorach.
W związku z tym, w dniu 17.02.1999r. Związek rozpoczął spór zbiorowy z Zarządem PKP dotyczący podwyżek płac, a ustalonych i uzgodnionych przez pozostałe krajowe centrale związkowe.

01.03.1999
W p.p. PKP zaczął obowiązywać Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

16.03.1999
Nie zrealizowanie żądań wysuniętych w sporze zbiorowym z Zarządem PKP zaskutkowało tym, że ukonstytuował się Krajowy Komitet Strajkowy ZZDR PKP, który to w dniu 13.04.1999 roku podjął decyzję o przeprowadzeniu po dniu 15.04.1999 na sieci PKP 2-godzinnego strajku ostrzegawczego

08.05.1999
Ta zapowiedź odniosła skutek, gdyż pracodawca przystąpił do rozmów w ramach sporu zbiorowego, w wyniku których, KKS ZZDR PKP zawiesza zapowiedziany strajk ostrzegawczy.

11.06.1999
Zostaje powołany Zarząd Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP.
Przewodniczącym wybrany zostaje kol. Krzysztof Wojcieszak z MKR ZZDR PKP przy ZI Skarżysko Kamienna.
Przewodniczącym Sektorowej Komisji Rewizyjnej wybrany zostaje dyżurny ruchu kol. Adam Łabuda z KR ZZDR PKP przy ZI Sucha Beskidzka.

04.09.1999
Ponownie los okazał się dla nas nieludzki, gdyż nagła śmierć zabiera nam kolejnego wspaniałego Przyjaciela i Kolegę oraz bardzo dobrego działacza Naszego Związku. Na cmentarzu w Raciborzu rzesza członków Związku, żegna zmarłego po krótkiej chorobie Wiceprzewodniczącego Związku, Wiceprzewodniczącego Zarządu Okręgowego ZZDR PKP przy DOIK w Katowicach starszego dyżurnego ruchu Tadeusza Serafina. Nie zabrakło i tym razem Koleżanek i Kolegów w mundurach służbowych i czerwonych czapkach, którzy czuwali przy jego trumnie oraz odprowadzili z Kaplicy na miejsce wiecznego spoczynku.

15.09.1999
W wyniku podpisania Porozumienia kończy się spór zbiorowy z Zarządem PKP.

30.09.1999
Bez udziału SKK NSZZ „Solidarność” i Federacji ZZ Pracowników PKP powołujemy - wraz z 13 ogólnokrajowymi związkami zawodowymi - „FORUM”" na Rzecz Obrony Narodowego Transportu Kolejowego.

01.12. 1999
Uchwała Rady Krajowej ZZDR PKP zobowiązuje Zarządy Okręgowe ZZDR PKP do rozwiązania swoich struktur i dostosowaniu struktur związkowych do struktur organizacyjnych pracodawcy.

15.12.1999
Powstaje na sieci ostatnia zakładowa organizacja Związku, MKR ZZDR PKP przy ZI Szczecin.
Przewodniczącą zostaje wybrana dyżurna ruchu kol. Katarzyna Nowakowska.

29.03.2000
Zawiązanie się Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy „FORUM” i przedstawienie żądań pracodawcy.

11-13.04.2000
W hotelu „Perła” w Oleśnicy obradował IX KZD ZZDR PKP.
Udział w nim wzięło 143 delegatów.
Podjęto uchwały m.in. o zorganizowaniu X Rocznicy powstania ZZDR PKP i poświęcenie Sztandaru w Katowicach, ustanowiono honorowe odznaczenie „Zasłużony dla ZZDR PKP” I i II stopnia, przyjęto wzór nowej legitymacji związkowej, zorganizowanie szkoleń dla działaczy itp.

14.04.2000
Rozpoczęcie przez MKPK „FORUM” sporu zbiorowego z Zarządem PKP dotyczącego m.in. zaprzestania zwolnień kolejarzy, dyskryminacji związków zawodowych, poprawy stopy życiowej kolejarzy.
Podjęto decyzję o przeprowadzeniu referendum wśród załogi.

07.06.2000
MKPK „FORUM” podejmuje uchwały o rozpoczęciu w dniu 15.06.2000r.od godz.0.01 strajku generalnego na wybranym obszarze kraju i od 24.00 na całej sieci PKP, o ile do dnia 10 czerwca nie zostanie podpisane porozumienie.
Za wycofanie się z czynnej akcji strajkowej ZZM w Polsce zostaje zawieszony w pracach Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Kolejarzy „FORUM”.

29/30.06.2000
W dniu rozpoczął się strajk generalny na sieci PKP ogłoszony przez MKSK „FORUM”.
Na posterunkach ruchu, gdzie strajkują dyżurni ruchu panuje całkowite bezprawie. Strajkujący dyżurni ruchu są wynoszeni z nastawni przez SOK, nieuprawnieni do pełnienia służby na posterunkach ruchu pracownicy administracji: kontrolerzy, instruktorzy, inspektorzy obejmują za strajkujących dyżurnych ruchu, niezgodnie z obowiązującymi przypisami służbę. Straszą strajkujących dyżurnych ruchu, nastawniczych i zwrotniczych natychmiastowymi zwolnieniami, mając gotowe wypowiedzenia umowy o pracę.
Takie działania, ze strony pracodawcy przypomniały nam rok 1981, kiedy to generał w ciemnych okularach rozprawiał się z narodem polskim.
W wyniku podjęcia natychmiastowych rozmów, w godzinach rannych następuje zawieszenie czynnej akcji strajkowej przez ZZDR PKP i podpisanie protokołów z Ministrami: MPiPS oraz MTiGM oraz Zarządem PKP.

01.07.2000
Następuje kolejna zmiana struktur organizacyjnych pracodawcy. Znikają ZI, ZT, ZP oraz IRS, a w ich miejsce powstają IZ, CZ ,PA, PZ, CM oraz Sekcje Eksploatacji.
Pracownicy są załamani i zastanawiają się , kiedy ta kosztowna i bezsensowna zmiana szyldów - reforma PKP - wreszcie się zakończy.

31.08.2000
NSZZ „Solidarność” i Federacja ZZ Pracowników PKP podpisują się pod zwolnieniem z PKP w IV kwartale 4 tysięcy kolejarzy.
List organizacji związkowych zrzeszonych w „FORUM” na Rzecz Obrony Narodowego Transportu Kolejowego do Prezydenta RP o nie podpisywanie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP. SKK NSZZ „Solidarność” i Federacja ZZ Pracowników. PKP proszą „na kolanach” Pana Prezydenta RP, aby nie wetował tej ustawy. Przyszłość pokazała, kto miał rację i w czyim interesie tak czynili.

08.11.2000
Pomimo naszego sprzeciwu wchodzi w życie Ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji p.p. PKP.
Tą „żabę” będą musieli w przyszłości zjeść wszyscy kolejarze.

22.11.2000
ZZDR PKP wraz z organizacjami związkowymi „FORUM” podpisuje Porozumienie z Zarządem PKP, w którym m.in. nie zgadza się na zwolnienia pracowników wynikających z ustawy z dnia 08.11.2000r.

12-16.03.2001
Ponownie w Oleśnicy obradował Jubileuszowy X Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP.
W Zjeździe udział wzięło 155 delegatów. Uchwalono m.in. Regulaminy KZD i Wyborów ZZDR PKP, poprawki do Statutu: zlikwidowano zapisy dotyczące okręgów, klucza wyboru składu Rady Krajowej i Prezydium, wprowadzono logo Związku.
Rezygnację złożył Przewodniczącego Komisji Statutowej, na którego miejsce została wybrana kol. Małgorzata Kruczek z MKR ZZDR PKP przy IZ Wrocław.

08.06.2001
Ewenement w dziejach polskich kolei.
Przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko Zarządowi PKP, który wytoczył pracodawcy Nasz Związek za nie realizowanie Porozumienia zawartego w dnia 15.09.1999r.

17.07.2001
Centralne uroczystości z okazji X Rocznicy powstania ZZDR PKP odbywają się w Katowicach.
Jubileuszowa uroczysta Msza św. dziękczynna odbywa się w Kościele Mariackim. Podczas Mszy św. Jego Ekscelencja ks. Biskup Gerard Bernacki w asyście Krajowego Duszpasterza Kolejarzy ks. Eugeniusza Zarębińskiego i proboszcza parafii ks. Andrzeja Suchonia zostają poświęcone Sztandary: Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP i Okręgu Śląskiego ZZDR PKP.
W restauracji „U Michalika” odbywa się II część centralnych uroczystości związanych z 10 rocznicą powstania ZZDR PKP.

31.08.2001
ZZDR PKP podpisuje z Zarządem PKP „Porozumienie w sprawie ustalenia liczby jednostek uczestnictwa w Funduszu Własności Pracowniczej PKP S.A. przypadających na uprawnionego pracownika w każdej grupie”.

01.09.2001
Niektóre KR i MKR ZZDR PKP zaczęły wnosić do Sadów Pracy pozwy przeciwko pracodawcy, w związku z niewłaściwym wdrożeniem PUZP w części dotyczącej dodatku za staż pracy.

01.10.2001
Do pierwszej Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. zostaje powołany Przewodniczący naszego Związku kol. Piotr Gebel.

05-08.03.2002
W Ustroniu-Jaszowcu obradował XI KZD ZZDR PKP.
W związku z wyborem na Przewodniczącą Zarządu Sektora Pasażerskiego ZZDR PKP, kol. Bożena Miszczuk została powołana na funkcję Wiceprzewodniczącej Związku.

02.12.2002
Przewodniczący ZZDR PKP podpisuje Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który zaczyna obowiązywać dopiero od 01 marca 2003 roku.

21-24.01.2003
W Kołobrzegu odbywają się obrady sprawozdawczo-wyborczego XII KZD ZZDR PKP.
Nowym Przewodniczącym Związku zostaje wybrana dyżurna ruchu kol. Barbara Komander z MKR ZZDR przy ZLK Gliwice. Dyżurny ruchu z MKR ZZDR PKP przy ZLK Częstochowa kol. Bogdan Górny wybrany zostaje Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej. Kol. Januszowi Lehmannowi z MKR ZZDR przy ZLK Gdańsk, Delegaci Zjazdu powierzyli funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowej.
Z powodu drastycznego obniżenia dotacji budżetowej dla PKP S.A., Delegaci XII KZD ZZDR PKP upoważnili Radę Krajową ZZDR PKP do podjęcia wszelkich prawem przewidzianych działań, do strajku włącznie celem zmiany tych decyzji.

26.02.2003
Rada Krajowa ZZDR PKP stanowczo sprzeciwia się odwołaniu (likwidacji) 1050 pociągów pasażerskich na całej sieci PKP z dniem 01 marca 2003r. W tej sprawie występuje do Prezesa Zarządu PKP S.A.

01.03.2003
Rada Krajowa ZZDR PKP podjęła uchwałę akceptującą działania Ogólnopolskich Central Związkowych i wystosowała do Prezesów Zarządów Spółek PKP S.A. pismo z czterema postulatami.

15.05.2003
Ubezpieczenie odpowiedzialności pracowniczej regresowej osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z bezpośrednim prowadzeniem ruchu pociągów podczas pełnienia dyżuru jest przedmiotem umowy, którą zawarł Nasz Związek z PZU S.A. Inspektorat w Tychach.

10.06.2003
Prezydent RP, Premier, Sejm, Senat, Ministerstwo Infrastruktury, Prezes Zarządu PKP S.A i Prezes Zarządu PKP „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. to adresaci, do których ZZDR PKP wystosowała stanowisko Związku.
W piśmie tym, zwraca się o interwencję, w związku z zamiarem likwidacji kolejnych pociągów regionalnych i międzywojewódzkich.

11/12.07.2003
Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy podpisuje z Rządem RP i Zarządem PKP S.A. „Porozumienie”, na mocy którego zostają wstrzymane decyzje o likwidacji pociągów pasażerskich i rozpoczną się rozmowy w sprawie przedstawionych postulatów przez Ogólnopolskie Centrale Związkowe działające w Spółkach Grupy PKP.

11/12.11.2003
W związku z niezrealizowaniem „Porozumienia” z dnia 11/12 lipca 2003 roku, KKP-S podpisuje kolejne „Porozumienie” z Rządem RP i Zarządem PKP S.A.

16-18.03.2004 Obradował w Jeleniej Górze XIII KZD ZZDR PKP.
Delegaci wnieśli poprawki do Statutu ZZDR PKP.
Nastąpiły zmiany w składzie Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP.

21.04.2004
Odbywa się spotkanie Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z posłami na Sejm RP i ekspertami.
W spotkaniu tym czynny udział brali przedstawiciele ZZDR PKP.

12.05.2004
Na spotkaniu KKP-S wybrano Rzecznika Prasowego Komitetu i Sekretariat KKP-S.
Rzecznikiem na okres 6 miesięcy została wybrana Przewodnicząca Związku kol. Barbara Komander.

09-12.09.2004
ZZDR PKP organizuje w Głuchołazach I Międzynarodowe Zawody Sportowe. Oprócz naszych członków w zawodach uczestniczą koledzy związkowcy z Czech i Chorwacji.

07.10.2004
KKP-S podejmuje. uchwałę, w której stwierdza łamanie przez Rząd RP, Zarząd PKP S.A. i Spółki zależne, „Porozumień” zawartych w dniu 10/11 lipca 2003r. i 11/12 listopada 2003 roku.

29.10.2004
Zostaje podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w PKP „CARGO” S.A.

05.11.2004
Związki zawodowe i pracodawca podpisują Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników zatrudnionych w PKP „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o.

02.12.2004
Pod Gmachem Sejmu RP odbywa się pikieta kolejarzy, która została zorganizowana na apel Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.
Nie zabrakło na niej członków Związku, których mundury służbowe czerwone czapki były bardzo widoczne pośród uczestników tej manifestacji.

20.12.2004
Strajk ostrzegawczy na całej sieci PKP w dniu 29.12.2004r., to uchwała jaką podjął KKP-S. Jednak w dniu 22.12.2004r. podjął decyzję o jego zawieszeniu.

10.01.2005
W PKP PLK S.A. zostaje podpisany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który zaczął obowiązywać od dnia 01.03.2005r.

24-27.01.2005
W nadmorskim Świnoujściu obradował XIV KZD ZZDR PKP.
Na Zjeździe nastąpiła zmiana na funkcji Przewodniczącego Związku. W wyniku wyborów nowym Przewodniczącym Związku został wybrany dyżurny ruchu kol. Aleksander Motyka z KR ZZDR PKP przy ZLK Nowy Sącz.
Przewodniczący niektórych MKR ZZDR PKP, poinformowali Delegatów o pozywaniu pracodawców do Sądu Pracy, za niepłacenie dodatku za wypracowane godziny nadliczbowe.
Delegaci wybrali również nowe Prezydium Rady Krajowej ZZDR PKP oraz wprowadzili poprawki do Statutu ZZDR PKP.

03.02.2005
W związku z uzyskaniem „Porozumienia”" na spotkaniu Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa Krajowy Komitet Protestacyjno-strajkowy zawiesił wszystkie akcje protestacyjno-strajkowe.

13.05.2005
Powołany zostaje Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP.
Pierwszym Przewodniczącym Zarządu zostaje wybrany dyżurny ruchu kol. Marek Szurgot z MKR ZZDR PKP przy ZLK w Opolu.
Na funkcję Przewodniczącego Sektorowej Komisji Rewizyjnej został wybrany kol. Tadeusz Furman.

20.05.2005
Zbiera się znowu KKP-S. Na swym posiedzeniu. podejmuje uchwały:
- o przeprowadzeniu referendum na całej sieci PKP;
- o przeprowadzeniu w dniu 10.06.2005r. manifestacji pod Urzędami Wojewódzkimi
- o powołaniu nowego Rzecznika Prasowego KKP-S.

15.09.2005
Rada Krajowa ZZDR PKP na swym posiedzeniu podejmuje uchwałę o wystąpieniu z KKP-S uznając, że niektórym przedstawicielom Komitetu nie chodzi o obronę polskich kolei i jej pracowników, a jedynie prowadzili kampanię przed zbliżającymi się wyborami.
Cała prawda wyszła na jaw, po przeprowadzonych wyborach do Sejmu i Senatu RP

20.09.2005
KKP-S ginie śmiercią naturalną, po osiągnięciu celów przez niektórych przedstawicieli związków zawodowych tworzących KKP-S.
Na spotkaniu Ogólnopolskie Centrale Związków Zawodowych działających na PKP zadeklarowały wolę współpracy w sprawach dotyczących polskich kolei i jej pracowników oraz zamierzają powołać do życia Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych.
W tej sprawie został wydany stosowny Komunikat, którzy został przekazany kolejarzom na całą sieć PKP.

06.10.2005
Zgodnie z ustaleniami odbyło się drugie spotkanie Ogólnopolskich Central Związków Zawodowych działających w PKP, celem którego miało być podpisanie stosownego Porozumienia.
Jednak, z powodu braku upoważnień swoich władz statutowych przez niektórych przedstawicieli związków zawodowych ustalono, iż to
Porozumienie zostanie podpisane na kolejnym spotkaniu.

28.10.2005
Na spotkanie Ogólnopolskich Central Związków Zawodowych, nie przybyli przedstawiciele central krajowych związków zawodowych: SKK NSZZ „Solidarność” i „Solidarność 80”.
W celu skutecznej obrony praw i interesów członków związków, a także podejmowania wspólnych działań w obronie polskich kolei, przedstawiciele Ogólnopolskich Związków Zawodowych: ZZM, ZZDR PKP, Federacji ZZP PKP, Federacji ZZPAiT, ZZA PKP, ZZD PKP, ZZDK w RP, MZZ RT, OZZ SOK i AZZ TK podpisały „Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych”.
Głównym i zasadniczym celem, jaki postawili przed sobą Sygnatariusze podpisanego „Porozumienia” jest powołanie do życia Konfederacji.

03.12.2005
Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP występuje do: Prezydenta RP, Marszałka Sejmu i Senatu RP, Premiera Rządu RP, Ministra Transportu i Budownictwa i Ministra Finansów, informując, iż nie wyraża zgody na zmiany do ustawy budżetowej na 2006r. dotyczące zmniejszenia wcześniej przedstawionych środków finansowych przeznaczonych na sektor kolejowy, a w szczególności na poprawę i utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz na dofinansowanie przewozów pasażerskich.

06.12.2005
Prezydium Zarządu Sektora Infrastruktury ZZDR PKP przyjęło uchwały: o rozpoczęciu strajku głodowego w dniu 06.12.2005r. w przypadku niepodjęcia rozmów w sprawie zgłoszonych postulatów.
Prezydium Rady Krajowej postanowiło, że w przypadku głodówki zostanie zorganizowana pikieta pod siedzibą Związku w dniu 14.12.2005r.
Swój udział zapowiedzieli członkowie Związku z MKR ZZDR PKP przy ZLK w: Tarnowskich Górach, Nowym Sączu, Zielonej Górze, Białymstoku, Ostrowie Wielkopolskim, Skarżysko Kamiennej ,Bydgoszczy i PR Rzeszów.

06.12.2005
O godz. 16.00 z powodu braku reakcji i nie przystąpienia do rozmów w przedstawionych w dniu 03.12.2005r. żądaniach, 8 członków Związku rozpoczęło strajk głodowy w siedzibie ZZDR PKP w Warszawie.
Głodówka ma charakter kroczący i przystępują do niej kolejni członkowie Związku.
Do głodówki kolejno przystąpili koledzy koleżanki z MKR ZZDR PKP przy ZLK w Szczecinie, Opolu, Łodzi, Warszawie, Częstochowie i Wrocławiu.

07.12.2005
Działania SI ZZDR PKP popiera Porozumienie Kolejowych Związków Zawodowych.
Strajku głodowego nie poparły: SKK NSZ „Solidarność” i Federacja ZZP PKP.

12.12.2005
O godz.17.00 następuje zawieszenie strajku głodowego, kiedy to zostaje zawarte i podpisane „Porozumienie” pomiędzy Zarządem SI ZZDR PKP a Przedstawicielem Rządu RP i Zarządu PKP S.A.
W wydanym w tej sprawie „Oświadczeniu” SI ZZDR PKP informuje, że akcja protestacyjna - strajk głodowy zostaje zawieszony do odwołania.
Jednocześnie dziękuje wszystkim członkom Związku, którzy w nim brali czynny udział.

15-16.12.2005
Rada Krajowa ZZDR PKP obradująca w Iławie podjęła uchwałę upoważniającą Przewodniczącego Związku do podpisania Listu intencyjnego w sprawie powołania Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.
Postanowiła również, że wystąpi ze stanowczym protestem do Związku Pracodawców Kolejowych wobec znaczących i niczym nieuzasadnionym podwyżkom cen uprawnień przejazdowych dla pracowników, emerytów, rencistów oraz ich rodzin w 2006 roku.

04.01.2006
PKZZ postanawia wystąpić do Premiera RP o pilne zwołanie spotkania, którego celem będzie omówienie obecnej bardzo zapalnej sytuacji w spółkach Grupy PKP, związanej z zagrożeniami utraty miejsc pracy, brakiem jasnego programu funkcjonowania i rozwoju polskich kolei, a także niezrozumiałymi dla nas czystkami kadrowymi Spółkach Grupy PKP.

16.01.2006
Przygotowano i opracowano plan działania PKZZ, w tym na spotkanie z Ministrem Transportu i Budownictwa Panem Jerzym Polaczkiem w Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa, gdyż w odpowiedzi na wystąpienie PKZZ poinformowano nas, że to właśnie on zajmuje się sprawami kolejowymi.

20.02.2006
W wyniku wystąpienia PKZZ odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, na którym została przedstawiona informacja MTiB o finansowaniu kolejnictwa w 2006 roku; została zaopiniowana przez związki zawodowe „Strategia dla Transportu kolejowego do 2009 roku” oraz dokonano zmiano Regulaminu Zespołu.
Członkowie Zespołu otrzymali materiały dotyczące poziomu wpływów z podatku CIT do samorządów wojewódzkich za 2005r. oraz informacje o działalności spółki „Koleje Mazowiecki - KM” Sp. z o. o w 2005r.

22.02.2006
W Oleśnicy obradowała Rada Krajowa ZZDR PKP, na której ogłasza 2006r., rokiem wyborczym w Związku.
Ustala też, termin i miejsce organizacji Jubileuszowego XV KZD ZZDR PKP oraz zaproszonych gości.
Zatwierdza zespół redakcyjny Biuletynu Informacyjnego „Na nastawni”, a Redaktora Odpowiedzialnego Sąd Okręgowy w Warszawie uprawomocnia Postanowieniem w dniu 17 maja 2006r.

01.03.2006
PKZZ na posiedzeniu omówił bieżącą sytuację związaną z czystkami kadrowymi w spółkach Grupy KP.
Związki zawodowe przedstawiły swoje negatywne opinie do „Strategii”.
Wiceprzewodniczący Zespołu Trójstronnego J. Kędzierski został zobowiązany do ustalenie spotkania podsekretarzem Stanu MTiB.
W przypadku nie przyjęcia pozycji i opinii związków, zorganizuje wspólna pikietę pod Ministerstwem.

28-30.03.2006
Odbywa się w Zakopanem Jubileuszowy XV Krajowy Zjazd Delegatów ZZDR PKP.
Zjazd wprowadza kilka poprawek do Statutu Związku.
Uzupełnione zostają składy: Prezydium Rady Krajowej, Komisji Statutowej Krajowej Komisji Rewizyjnej. Po złożeniu rezygnacji przez dotychczasowego Przewodniczącego, nowym Przewodniczą Krajowej Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany starszy dyżurny ruchu kol. Antoni Kurecki z MKR ZZDR PKP przy Rzeszów.
Grupa członków Związku otrzymuje Honorowe odznaki „Zasłużony dla Transportu RP” i „Zasłużony dla Kolejnictwa”, które wręcza Podsekretarz Stanu w MTiB Pan prof. Mirosław Chaberek.

23.05.2006
Realizując deklarację złożoną w dniu 28.10.2005r. Przewodniczący Związku kol. Aleksander Motyka wspólnie z kol. Adamem Miętkiem - Prezydentem Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce wystosowują do wszystkich Ogólnopolskich Związków Zawodowych działających w Grupie PKP - List intencyjny w sprawie podjęcia inicjatywy powołania Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych - KKZZ.

12.06.2006
Na spotkanie przybywają uprawnieni przedstawiciele: ZZM, ZZDR PKP i ZZDK w RP.
Ponadto w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Konfederacji Polskich Kolejarzy „Forum”, Federacji Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych oraz Zrzeszenie Autonomicznych Związków Zawodowych Transportu Kolejowego, lecz nie posiadali oni upoważnienia swoich władz statutowych, zatem nie mogli podejmować żadnych decyzji.
Na spotkaniu został przedstawiony projekt Statutu KKZZ i na kolejnym spotkaniu miał zostać zatwierdzony.

26.06.2006
Sygnatariusze KKZZ zatwierdzają Statut Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych. Podpisują wnioski o rejestrację Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych.

03.07.2006
Odwieszenie strajku głodowego przez Zarząd Sektora Infrastruktury ZZDR PKP spowodowane jest nie realizowaniem zapisów Porozumienia podpisanego w dniu 12.12. 2005r. pomiędzy PKP S.A., MTiB oraz SI ZZDR PKP.

17.07.2006
Mija 15-rocznica powstania Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP. Z tej okazji odbędą się w dniu 16.07.2006r. centralne uroczystości w Częstochowie.
W Bazylice Mniejszej na Jasnej Górze odprawiona będzie Jubileuszowa uroczysta Msza Święta dziękczynna, po której w Kasynie Trójkąt odbędą się centralne uroczystości.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
LOGO